Baineann an Coimisinéir Teanga úsáid as fianáin le go mbeidh an t-eispéireas is fearr is féidir agat ar ár suíomhanna gréasáin. Is ionann úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo agus toiliú leis an úsáid a bhainimid as fianáin faoi mar atá leagtha amach sa Pholasaí Príobháideachais seo. Cliceáil anseo má theastaíonn uait an teachtaireacht seo a bhaint.

Dréachtscéimeanna 2

Tá treoir tugtha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta do na comhlachtaí poiblí seo a leanas an dara dréachtscéim a ullmhú roimh an dáta thíosluaite.

Eagraíocht Dáta Dréachtscéimeanna
An Binse Comhionannais
An Bord Bia
An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh
An Chomhairle Ealaíon
An Phríomh-Oifig Staidrimh
An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí (Scéim Teanga Leasaithe Alt 16)
An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta
An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála
An Roinn Iompair. Turasóireachta agus Spóirt
An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige
An tÚdarás Clárúcháin Maoine
An tÚdarás um Ard-Oideachas
Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin
Bord Scannán na hÉireann
Coimisiún Forbartha an Iarthair
Coláiste na hOllscoile Corcaigh
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge
Comhairle Cathrach Chorcaí
Comhairle Contae Dhún Laoghaire - Ráth an Dúin
Comhairle Contae Liatroma
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath
Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge
Institiúid Teicneolaíochta, Sligeach
Oifig an Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste
Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
Seirbhís Thithe an Oireachtais
Suirbhéireacht Ordanáis Éireann
Teagasc
Údaráis Áitiúla an Chláir
Údaráís Áitiúla An Longfoirt
Údaráis Áitiúla Chill Mhantáin
Údaráis Áitiúla Chontae an Chabháin
Údaráis Áitiúla Chontae Chill Dara
Údaráis Áitiúla Chontae Chorcaí
Údaráis Áitiúla Chontae Laoise
Údaráis Áitiúla Chontae Lú
Údaráis Áitiúla Loch Garman
Údaráis Áitiúla na Mí
Údaráis Áitiúla Ros Comáin
Údarás Áitiúil Cheatharlach
Ilikecake Ltd