Dualgais Dhíreacha

Dualgais Teanga na gComhlachtaí Poiblí

Leagtar dualgais teanga ar chomhlachtaí poiblí atá ainmnithe faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla ar thrí bhealach – trí dhualgais dhíreacha a chur ar chomhlachtaí poiblí, trí rialacháin a dhéanamh a bhfuil stádas reachtúil acu agus trí “scéimeanna” nó pleananna teanga a chomhaontú maidir le soláthar seirbhísí i nGaeilge.

Chomh maith leis na dualgais teanga thuasluaite, tá stádas faoi leith ag an nGaeilge in achtacháin eile seachas Acht na dTeangacha Oifigiúla agus tá dualgais dá réir ar chomhlachtaí áirithe seirbhísí a sholáthar trí mheán na Gaeilge. I measc na   n-achtanna eile atá i gceist tá an tAcht Árachais 1936, an tAcht Iompair 1950, an tAcht Oidhreachta 1995, an tAcht Oideachais 1998, an tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000 agus Acht an Gharda Síochána 2005.

Dualgais Dhíreacha

Deimhníonn Acht na dTeangacha Oifigiúla go bhfuil na dualgais seo a leanas ar chomhlachtaí poiblí atá ainmnithe faoin Acht: