Baineann an Coimisinéir Teanga úsáid as fianáin le go mbeidh an t-eispéireas is fearr is féidir agat ar ár suíomhanna gréasáin. Is ionann úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo agus toiliú leis an úsáid a bhainimid as fianáin faoi mar atá leagtha amach sa Pholasaí Príobháideachais seo. Cliceáil anseo má theastaíonn uait an teachtaireacht seo a bhaint.

Dréachtscéimeanna 3

Tá treoir tugtha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta do na comhlachtaí poiblí seo a leanas an triú dréachtscéim a ullmhú roimh an dáta thíosluaite.

Eagraíocht Dáta Dréachtscéimeanna
An Bord um Chúnamh Dlíthiúil
An Coimisiún Reifrinn
An Crannchur Náisiúnta
An Foras Riaracháin
An Roinn Airgeadais
An Roinn Coimirce Sóisialaí
An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha
An Roinn Oideachais agus Scileanna
An Roinn Sláinte
Bord Soláthair an Leictreachais
Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann
Comhairle Contae Chill Chainnigh
Foras na Mara
Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan
Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe- Maigh Eo
Institiúid Teicneolaíochta Trá Lí
Oifig an Choimisiúin um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí
Oifig an Uachtaráin
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Oifig na nOibreacha Poiblí
Ollscoil Luimnigh
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad
Údaráis Áitiúla Chontae na Gaillimhe
Údaráis Áitiúla Fhine Gall
Ilikecake Ltd