ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA (LEASÚ), 2021

Tá Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019 achtaithe ón 22 Nollaig 2021. Tá cóip den Acht nua le fáil anseo.

I measc na bhforálacha sa reachtaíocht nua tá:

Tiocfaidh na forálacha nua i bhfeidhm in imeacht tréimhse ama.

Tá athbhreithniú á dhéanamh againn ar an suíomh gréasáin d’fhonn na leasuithe ar an reachtaíocht teanga de thoradh an Achta nua a thabhairt san áireamh. Tá súil againn an obair seo a thabhairt chun críche go luath san athbhliain. Idir an dá linn, má tá ceist agat i dtaca le haon ábhar ar leith sa reachtaíocht nua, is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar an ríomhphost ag eolas@coimisineir.ie nó ar an bhfón ag 091-504006.

Dún

Dréachtscéimeanna 1

Tá treoir tugtha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta do na comhlachtaí poiblí seo a leanas dréachtscéim a ullmhú faoi alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla roimh an dáta thíosluaite.

Eagraíocht Dáta Dréachtscéimeanna
Amharclann na Mainistreach
An Binse Achomhairc Fostaíochta
An Ceoláras Náisiúnta
An Chartlann Náisiúnta
An Chomhairle Oidhreachta
An Chomhairle Spóirt
An Coimisiún um Rialáil Fuinnimh
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
An Ghníomhaireacht Náisiúnta Bainne
An Ghníomhaireacht um Leanaí agus Teaghlaigh
An tSeirbhís Phromhaidh
An tÚdarás Náisiúnta Míchumais
An tÚdarás Rialála Carthanas
An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta
An tÚdarás Slándála Príobháidí
Bord Iascaigh Mhara
Bord na Móna
Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin
Bord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí
Bord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath
Bord Oideachais agus Oiliúna Cill Chainnigh agus Cheatharlach
Coillte Teoranta
Fáilte Ireland - An tÚdarás Náisiúnta Forbartha Turasóireachta
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
Fiontraíocht Éireann
GFT Éireann
Gníomhaireacht Tithíochta
Iascach Intíre Éireann
Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí
Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh
Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
Oifig an Phríomh-Dhochtúra Oifigiúil don Státseirbhís
Oifig na gCoimisinéirí Athchomhairc
Seirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann
Seirbhís Phríosúin na hÉireann
Seirbhísí Eolais an Rialtais
Údarás Aerfort Chorcaí cpt
Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann
Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann
Údarás Uchtála na hÉireann
Ilikecake Ltd