ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA (LEASÚ), 2021

Tá Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019 achtaithe ón 22 Nollaig 2021. Tá cóip den Acht nua le fáil anseo.

I measc na bhforálacha sa reachtaíocht nua tá:

Tiocfaidh na forálacha nua i bhfeidhm in imeacht tréimhse ama.

Tá athbhreithniú á dhéanamh againn ar an suíomh gréasáin d’fhonn na leasuithe ar an reachtaíocht teanga de thoradh an Achta nua a thabhairt san áireamh. Tá súil againn an obair seo a thabhairt chun críche go luath san athbhliain. Idir an dá linn, má tá ceist agat i dtaca le haon ábhar ar leith sa reachtaíocht nua, is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar an ríomhphost ag eolas@coimisineir.ie nó ar an bhfón ag 091-504006.

Dún

Dréachtscéimeanna 4

Tá treoir tugtha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta do na comhlachtaí poiblí seo a leanas an ceathrú dréachtscéim a ullmhú roimh an dáta thíosluaite.

Eagraíocht Dáta Dréachtscéimeanna
An Bord um Chúnamh Dlíthiúil
An Roinn Coimirce Sóisialaí
An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide
An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta
An tSeirbhís Um Cheapacháin Phoiblí
Banc Ceannais na hÉireann
Coláiste na Tríonóide
Comhairle Contae Chill Chainnigh
Dánlann Náisiúnta na hÉireann
Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan
Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe- Maigh Eo
Institiúid Teicneolaíochta Trá Lí
Óglaigh na hÉireann
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad
Údaráis Áitiúla Mhaigh Eo
Ilikecake Ltd